Home / Tag Archives: cuisine

Tag Archives: cuisine

බාස්මති බත් බිරියානි Chicken Biriyani recipe

හැමෝටම #බිරියනි හදන්න ඕන. මෙන්න ගෙදර ඉඳලා හදන්න පුළුවන් ඉක්මන්, අදහගන්න බැරි තරම් රසවත් කෑම #වට්ටෝරුවක්. වඩාත්ම හොඳ පිලිගැන්වීමකට නම් මින්ට් සම්බෝල සමග රයිටා එක්කරන්න. Everyone wants to make #Biriyani – so here’s a quick, incredibly delicious #recipe for you to try at home. Best served with Mint Sambol & …

Read More »

Spicy chicken leg piece fry in Indian Style /Crispy chicken drumsticks fry/lகோழி கால் வறுவல்

Spicy chicken leg piece fry in Indian Style / Crispy chicken drumsticks fry/கோழி கால் வறுவல் Ingredients : chicken legs -4 plain flour (maida) -2 tablespoons turmeric powder – 1 teaspoon red chilli powder – 2 teaspoons pepper powder -1 teaspoon egg – 1 ginger garlic paste – 1 teaspoon salt …

Read More »

Ultimate | Barefoot Contessa – Chicken Piccata Recipe | Must Watch!!

Learn to Cook from Gordon Ramsay. ***Exclusive recipes and videos*** Home *********************************************************************** This is Gordon Ramsay like you’ve never experienced. The seven-star Michelin chef takes you into his home kitchen to learn everything from kitchen setup and buying the freshest ingredients to constructing unforgettable dishes. In this MasterClass, you’re not …

Read More »